Nasz program formacji opiera się głównie o program pastoralny opracowany przez Szkołę Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA), autorstwa Jose Prado Floresa i jego współpracowników. Jego założeniem jest podział na 3 etapy formacji:

  • I. Podstawy chrześcijańskiego życia – 7 rekolekcji (kursów), które rozpoczynają się od doświadczenia kerygmatu i prowadzą do dojrzałości chrześcijańskiej
  • II. Jak ewangelizować? – kolejnych 7 kursów, które dają praktyczne umiejętności ewangelizowania
  • III. Jak formować ewangelizatorów? – ten etap przeznaczony jest dla ewangelizatorów, którzy formują innych i przygotowują ich do wzięcia odpowiedzialności za wspólnoty i innych ewangelizatorów.
  • Kursy opcjonalne i szkoleniowe dla ekip – 5 kursów tematycznych, m.in. o męce i zmartwychwstaniu Jezusa, o dziesięcinie, o uzdrowieniu wewnętrznym, kursy dla dzieci itp. oraz 2 kursy przygotowujące ekipy do posługi podczas kursów.

Oprócz tego nasza szkoła współpracuje z innymi szkołami w Polsce i korzysta z ich autorskich kursów, takich jak „Chłopiec z chlebami i rybami” i inne.

Poniższa lista kursów jest poglądowa, ponieważ część z nich nie została jeszcze ukończona, a inne nie są dostępne jeszcze w Polsce, bądź w naszej szkole.

Lista aktualnie prowadzonych kursów przez naszą szkołę znajduje się w naszym kalendarium. Warto na bieżąco sprawdzać dostępność nowych kursów, ponieważ planujemy systematycznie wdrażać kolejne z programu formacji SESA a także inne kursy, dostępne aktualnie w kraju.

/Ilustracje pochodzą ze strony www Biura Międzyanodowego SESA z Meksyku: www.evangalizacion.com / 

I Etap - Podstawy chrześcijańskiego życia

Nowe Życie

Podstawowa ewangelizacja. Uczestnik doświadcza tu mocy Ewangelii i otrzymuje nowe życie w Duchu Świętym, aby świadomie podjąć decyzję wiary i wejść do wspólnoty Kościoła i w niej wzrastać.

Emaus

k_emausJest to kurs biblijny o tym, czym, a właściwie kim jest Słowo Boże. Dzięki tym rekolekcjom przejdziesz drogę uczniów z Emaus do Jerozolimy, pozbędziesz się swoich frustracji, spotykając na tej drodze Jezusa i rozkochasz się w czytaniu Pisma Świętego.

Jan

k_janJeden z najpiękniejszych i najbardziej duchowych kursów całego etapu formacji. Na przykładzie Jana – umiłowanego ucznia Jezusa zobaczysz tu, co to znaczy być prawdziwym uczniem Jezusa. Odkryjesz jakie wymagania Nauczyciel stawia tym, którzy za Nim idą i z nową gorliwością zechcesz Go naśladować i stawać się takim, jak On.

Jezus w 4 Ewangeliach

k_jezusCelem tego kursu jest poznać Jezusa, w którym jest życie wieczne, doświadczyć Go w różnych ujęciach, aby Go kochać, iść za Nim i głosić Go.

Historia Zbawienia

k_historiaDzięki temu kursowi wyrobisz w sobie mentalność biblijną i poznasz plan zbawienia, jak ma Bóg dla świata i osobiście dla Ciebie. Zobaczysz, że biblijna historia zbawienia jest Twoją własną historią.

Mojżesz

k_mojzeszŚledząc losy Mojżesza, który był przewodnikiem Narodu Wybranego do Ziemi Obiecanej zobaczysz, jak Bóg formował go na lidera swojej wspólnoty. Dzięki temu poznasz pasterską drogą każdego lidera i doświadczysz uwolnienia, aby potem samemu uwalniać i prowadzić innych do Boga.

Błogosławieni jesteście

k_blogoslawieniCelem tego kursu jest odkrycie drogi szczęścia, którą proponuje Jezus w Błogosławieństwach. Zobaczysz tu, że Jego obietnice zaczynają się na tym świecie i dopełniają się w przyszłym.

II Etap - Jak ewangelizować?

Paweł

Kurs ten jest studium Apokalipsy św. Jana, który pokazuje w jaki sposób, z nadzieją spoglądać na swoje życie z perspektywy eschatologii. Dzięki niemu w sercach uczestników pojawia się również tęsknota za przyszłym życiem i radosne oczekiwanie: Maranatha! Przyjdź Panie Jezu!

Dynamis

Kurs ten uczy co to znaczy ewangelizować w mocy Ducha Świętego. Dzięki niemu uczestnicy poznają, jak ważna jest rola Mocy z Wysoka podczas głoszenia Dobrej Nowiny oraz otwierają się na charyzmaty, aby jeszcze lepiej służyć Kościołowi.

Tymoteusz

Kurs Tymoteusz jest praktycznym warsztatem korzystania z Biblii podczas ewangelizacji. Dzięki niemu nauczysz się jak sprawnie korzystać z Pisma Świętego, rozumieć, czytać i zapamiętywać Jego fragmenty, aby potem wykorzystać je do głoszenia Słowa Bożego.

Sekret Pawła

Kurs ten pokazuje wizję, strategię i sposób ewangelizowania Apostoła Narodów. Dzięki niemu poznasz nie tylko życiorys tego wielkiego ewangelizatora, ale również przejdziesz z nim jego duchową drogę, nabywając jego mentalność.

Apollos

Jest to kurs dla głoszących Słowo Boże. Bardzo często Kościół ponosi porażkę w dziedzinie ewangelizacji, ale nie dlatego co głosi, ale dlatego jak głosi. Tu nauczysz się merytorycznie poprawnie, ciekawie i skutecznie przygotowywać konferencje i nauczania.

Damaszek

Kurs ten jest o tzw. kerygmacie Pawła. Poznasz tutaj religijne tło (system religijny Izraela) i odkryjesz jakie zmiany wniosła Ewangelia łaski, której głosicielem stał się św. Paweł. Zobaczysz tu szczegółowo nowotestamentalną wizję Boga, grzechu, zbawienia i Jezusa.

Maryja, List Chrystusa

Kurs ten ukazuje biblijne i kościelne fundamenty zdrowej pobożności maryjnej, przedstawiając Maryję w jej rozmaitych tytułach, jako m.in. uczennicę i misjonarkę Jezusa, niewiastę wiary, czy Gwiazdę Ewangelizacji.

III Etap - Jak formować ewangelizatorów?

Maranatha

k_pawelJest to najdłuższy (10 dni) i najważniejszy kurs całego programu formacji, zwany kręgosłupem ewangelizatora. Uczestnicy otrzymują tu potężną dawkę wiedzy oraz praktyczny warsztat ewangelizowania, poznając biblijne podstawy ewangelizacji i dowiadując się, jak można dzisiaj skutecznie i ciekawie głosić Jezusa.

Piotr

Kurs ten zajmuje się eklezjologią, czyli nauką o Kościele. Dzięki niemu poznasz biblijne fundamenty istnienia Kościoła, a także najważniejsze pisma Magisterium o miejscu i roli Kościoła w planie zbawienia.

Wprowadzenie do Biblii

Poniższy kurs – jak sama nazwa wskazuje – daje podstawowe narzędzie do zrozumienia biblijnej teologii. Poruszane są tu takie zagadnienia, jak natchnienie, gatunki literackie, język, okoliczności powstania Biblii itp. Dzięki temu kursowi zafascynujesz się niezmierzonym bogactwem Słowa Bożego.

Łukasz

Jest to kurs o apologetyce. Pokazuje jak dzisiaj bronić naszej wiary przed różnorakimi zarzutami i jak pokazywać wiarygodność i prawdę chrześcijańską.

Teologia biblijna

Kurs ten pokazuje 7 najważniejszych tematów teologicznych Starego i Nowego Testamentu.

Rzeka Życia

Kurs ten pokazuje jak w liturgii przeżywa się głoszone treści Ewangelii. Jest to kurs mistagogiczny, tzn. wprowadzający w misteria obecności Jezusa w sakramentach, roku liturgicznym, znakach i symbolach liturgicznych.

Jetro

Kursem, który zamyka ostatni etap formacji jest kurs o ekumenizmie. Autorzy pokazują tu, jak ważne jest dążenie ku jedności i umiejętność współpracy przy ewangelizacji z chrześcijanami innych denominacji.

Kursy opcjonalne i szkolące ekipy rekolekcyjne

Siedmioro młodych z Ewangelii

Kurs ten jest pewnym zwierciadłem, w którym identyfikując się z 7 postaciami z Ewangelii (niekoniecznie tymi dobrymi) uczestnicy mogą zobaczyć, jak wygląda ich odpowiedź na propozycję Jezusa. Jest to piękny kurs dla tych, którzy już idą za Jezusem i chcą zweryfikować przebytą drogę.

Panowanie Jezusa

Zadaniem tego kursu jest przybliżenie biblijnej wizji zarządzania pieniędzmi i dobrami tego świata. Autorzy tego kursu zestawiają tu ziemskie systemy (kapitalizm, kolektywizm) z treściami Pisma Świętego i uczą m.in. wdzięczności i zależności od Boga wyrażonej w dziesięcinie.

Tetelestai

W tym kursie kontemplujemy chwalebną mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, opowiedziane przez św. Jana.

Józef Śniący

Na podstawie postaci Józefa Egipskiego uczestnicy tego kursu mogą zobaczyć, jak działa Boża Opatrzność. To doświadczenie pozwala zobaczyć dobro w wielu trudnych sytuacjach życia oraz uzdrawia serce z ran przeszłości.

Beniamin

Istnieją dwie wersje tego kursu: jedna przeznaczona dla dzieci 3-7, druga dla 7-12 lat. Jest to odpowiednik kursu Nowe Życie dla dzieci – pierwsze głoszenie i doświadczenie kerygmatu.

Andrzej

Bardzo ważny kurs metodologiczny dla ekip o tym, jak prowadzić kursu Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja. Uczy metodyki i dydaktyki i jest niezbędnikiem dla posługujących w szkole.

Józef Barnaba

Kurs Józef Barnaba jest warsztatem metodyki i pedagogii prowadzenia kursów w Szkole Ewangelizacji św. Andrzeja. Jest zawsze prowadzony razem z kursem Andrzej i szkoli ekipy do posługiwania w naszej wspólnocie.